امروز
1403 تیر 23
50 14

ساکولت فشارقوی کلاس3000 َA105

خلاصه

ساکولت فشارقوی کلاس3000 َA105

اولت
 انشعاب در بدنه لوله به وسیله اولت ها ایجاد می گیرد. اولت ها دارای سه دسته ساکولت، ولدولت و تردولت هستند که هر سه نوع به‌صورت جوشی به لوله های اصلی متصل شده و تفاوت آن ها در نحوه اتصالشان به لوله دوم است. همان‌ طور که از پیشوند نام هر یک مشخص است ساکولت همانند اتصالات ساکت ولد، تردولت همانند اتصالات دنده­ ای یا همان رزوه ­ای و ولدولت به وسیله جوش لب به لب. (Butt Weld) به لوله دوم متصل می ­گردند


OLET     
  Sockolet/Weldolet/Thredolet
3/8″ – 4″
Class: #2000, #3000, #6000, #9000

ویژگی ها