امروز
1403 اردیبهشت 3
40 13

سراه فشارقوی کلاس3000 َA105

خلاصه

سراه فشارقوی کلاس3000 َA105

 سه راه
سه راه (Tee) یکی از اتصالات فشار قوی است که برای ایجاد انشعاب در خطوط لوله‌کشی مورداستفاده قرار می گیرد. سه راه دارای دو نوع سه راه مساوی (Equal Tee) و سه راه نامساوی (Reducer Tee) بوده که تفاوتشان در اندازه لوله ه­ایی است که توسط آن‌ها انشعاب میگرند, سه راه مساوی انشعابی هم اندازه با قطر لوله اصلی و سه راه نامساوی انشعابی کوچک تر از لوله اصلی ایجاد می‌کند. سه‌راه ‌ها در دو نوع ساکت ولد و در کلاس ­های 3000، 6000 و 9000 و دنده ه­ای و در کلاس­ های 2000، 3000 و 6000 ارایه می گردد.

ویژگی ها