امروز
1401 مهر 5
28 7

فلنج گلودار فولادی A105

خلاصه

فلنج گلودار فولادی A105

فلنج گلودار فولادی A105

ویژگی ها