امروز
1403 اردیبهشت 3
52 13

وردولت فشارقوی کلاس3000 َA105

خلاصه

وردولت فشارقوی کلاس3000 َA105

اولت
 انشعاب در بدنه لوله به وسیله اولت ها ایجاد می گیرد. اولت ها دارای سه دسته ساکولت، ولدولت و تردولت هستند که هر سه نوع به‌صورت جوشی به لوله های اصلی متصل شده و تفاوت آن ها در نحوه اتصالشان به لوله دوم است. همان‌ طور که از پیشوند نام هر یک مشخص است ساکولت همانند اتصالات ساکت ولد، تردولت همانند اتصالات دنده­ ای یا همان رزوه ­ای و ولدولت به وسیله جوش لب به لب. (Butt Weld) به لوله دوم متصل می ­گردند
OLET     
  Sockolet/Weldolet/Thredolet
3/8″ – 4″
Class: #2000, #3000, #6000, #9000

ویژگی ها